(217) 347-7129 - (Daytime St. Anthony), (217) 703-1042 -Emergency

PO Box 96, Shumway, Il 62461

Directory